Main > Ukugibela > Ukugibela ibhayisikili esiketi - sesha izixazululo

Ukugibela ibhayisikili esiketi - sesha izixazululo

Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ngesiketi?

Ugibela kanjani ibhayisikili ngesiketi esifushane?Sizwe:wenanakanjanicanngokuphephaucabanga ukuthi ubani wenaphakathi kuisiketi! Ukuzijabulisa kwakho, ukugelezaisiketikungabukeka kukuhle ku-ibhayisikili, kephacankube inselele enkulu ukuthembela futhi ushiye eyakhoibhayisikilingaphandle kokuziveza kubantu abadlulayo abangazilindelanga.

Ngabe ufuna amakhosazana noma i-mermaid? - Mermaid. - Deal. Uyazi ukuthi ungakwenza kanjani? - Yebo! Uzongibamba isixubho sami? - Yebo mama.

O, kuningi kakhulu! - (Ukukhala) - Izowa. Hamba! Konke kunamathele! Lokhu kubaluleke kakhulu! Qagela? Sizofika ngqo kule vlog. Nginokuthile okupholile ngempela ukukukhombisa! Bheka le ntombazanyana! - Sawubona Baba! - Yini, babonise ongakwenza! Leli ibhayisikili lakhe elisha. - Futhi bheka lokhu! - Ini? Azikho izinyawo? Ungakwazi ukulinganisela kuphela? Adley, lokhu kuhle kakhulu! Yebo, ufunde kanjani ukugibela ibhayisikili elinjalo? - Ungifundisile - Yebo, wena ngiyaphila.Yebo, kufana nokuzilibazisa kukaNiko emhlabeni, kusetshenziswa izinhlelo zokufafaza ezedlule. - Yebo! - Awu, yebo! Uyeza, uyahlanya? Hambani bafafaza! - (ekhala) - sekufanele ngigeze manje .- (ehleka) Hheyi, ubukuthanda lokho? Belunjani usuku lwakho, mngani? Wenzeni namhlanje, babe? - Ukuhlanzwa okuningi. - Ubiza bani uNiko? - Sawubona - UBarbie Jeep wami angakhwela otshanini. - Kulungile, asigingqe.

Yebo, ucabanga ukuthi ibhayisikili lakho lingagibela otshanini? - Cha, kungaba njalo. - Izame. Ngibheja ukuthi kungenzeka.

Ini? - Whoa - Ngabe kukhona okuthile lapho? - Lena akuyona imeyili yethu. - Uyazi ukuthi iyiphi eyethu? - Cha - Nami, kulungile.Umama kuphela owaziyo. Umama ngumposi. Ngizoyivula.

Kulungile. Amabili, amathathu, amane, amahlanu, ayisithupha, ayisikhombisa. Yilokho kuphela.

Isikhombisa. Qhubeka. Umsebenzi omuhle.

ibhayisikili lomgwaqo labesifazaneSithole okuthile okuhle? - Sisenokhiye! - Kusho ukuthini lokho? - Sithole iphasela - Singakwazi yini ukulikhipha? Futhi uyishaye? - Iyiphi inombolo ekhona? - A. - Akuyona inombolo leyo - Yebo, hamba uyofuna uhlamvu 'A. '- Incwadi' A. '- Uyitholile! - Angiboni noma yiziphi izinhlamvu 'u-A .'-- Yebo, uhlamvu' A .'- O, khona lapho? Bengingazi ukuthi umaki we-sharpie ubaliwe - (uyahleka) Hawu, angikaze ngibe neposi isikhashana - Uhambo lomndeni ukuthola iposi - Ingabe yindlela okufanele uhambe ngayo? - Yebo, umsebenzi omuhle - Ingabe le yindlela elungile? - Yebo - Ubuza wena sengathi angazi - ngiyazi. (ehleka) - Ngiyakuthanda lokho - Hawu, yibhokisi - Ibhokisi eliyindida - Ungalilahli - Uyazi ukuthi liyini? - Yebo, musa ukuyilahla - Yizibani ezikhanyayo - Linda, wazi kanjani ukuthi yini ekulelo bhokisi hhayi mina? Umndeni wami ungcono kunami ngesikhathi sokuposa.

Ngilungile esikhaleni sesikhala ngesikhathi sokuposa, hhayi endlini. - O, unezicathulo lapho. Ngeke ilingane. - Khumula izicathulo.

Khipha le Red Bull. - Kulungile, uNiko ungakushiyi lokho. - Wenze kahle, ukhipha iposi.

Woo! Ngiyakuthanda lokho. Qala i-vlog ekupheleni kosuku. Kuthiwani uma nje sikhipha i-vlog ephelele kusihlwa? Ngiyazijabulisa.

Ini? Kuyinto yasendle. Bheka, usasebenza! Inkomo engcwele! Sawubona mnumzane wenzani - Awu linda, kufanele sidlule kubasifafayo. - O yebo, kungani singadluli enganeni, ngiyakulinga kabili.

Wonke umuntu uzofaka le ndatshana uma wenza njalo. Gijimisa izifafazi noNiko otshanini. - Bheka ukuthi ngiphatha malini - Ngiyakuphathela yona - Cha wena - - Ungangilokotha? Ama-light light abe manzi. - Yebo, kufanele sikhiphe lawo mabhalbhu.

ukubonakala kwebhayisikili

Hheyi, azikho izihlangu. (Ememeza) Hamba Niko, hamba! - Awukuthandi lokho? - Lolo bekuwuhambo olunamandla kakhulu lokuchela esake salwenza, huh Niko? Uthole okuthile emuva? - Uthanda izifafazi - Sikwenzile, yini okufanele siyenze? Ngiyakwenza manje? - Masidle ispaghetti. - Kulungile. - Baba! - Ini? - Khombisa i-tipi yami. - Ini? - Ake sibonise i-tipi yami. - O, lezo izingilazi ezipholile.

Ake ngimbone. - Ungangivumela ngikhumule isigqoko sokuzivikela? - Ngithanda ukuthi ugqoke isigqoko sokuzivikela. Kuhle lokho ukukugcina uphephile, akunjalo? - Ngithanda ukufaka izigqoko zokuzivikela ukuze ngingalimali .''-- - Udinga usizo? - Cha, nginayo.

Ngidinga usizo. Ngiyabonga. Lezi akuzona izibuko.

Yizibuko - iziphi izibuko noma izibuko ezingcono? - izibuko zingcono ngoba uma ubhukuda ungakwazi ukubhukuda izibuko. ukubhukuda, ukubhukuda! ngifuna ukubakhombisa iteepee lami. - Kulungile, asibakhombise i-teepee yakho. bayakhumbula - Adley, hheyi, wenzani? - Ukuzama ukuphuma - Ingabe yitende lakho lelo? - Angicabangi ukuthi i-vlog iyayikhumbula. - Sizobakhombisa? - Yebo - Bese siyadla.

Sidlani? - Spaghetti! - Yebo! Uyemukelwa ku-vlog yethu yakusihlwa. Konke lokhu kwenzeka kusihlwa ngemuva komsebenzi. Ngicabanga ukuthi bekunguye. - Le yi-tipi yami. - Ngempela! Uyemukelwa kokungqongqoza, ukungqongqoza, ukungqongqoza - Ngena. - Sawubona - Qagela - Hawu, lokho kupholile lapha. - Ngine-Hatchimal. - Yebo, yonke i-Hatc yami ihlala lapha iziphilisa. - Leyo yinqaba enhle impela. - Yebo, futhi ngine-twinklet special ekhethekile. (Kudlala umculo wamathoyizi) - bese uyayinyakazisa - lokhu kuyinto yami ekhethekile - yebo, uyakhumbula ukuthi ngubani okunikeze lokhu? ? - Yebo, ugogo uDonit. - Ugogo uDonit, uGogo waseDonit - Yebo-uGogo wami uBhele, ugogo wami uMcBride wamnika lona kusasele isonto ngaphambi kokuba ashone. - Futhi kukhona i-ladybug kuso. (umculo opholile) - Kukhona i-ladybug kuwo - Kukhona.

Futhi uhlale eyigcina egumbini lakhe futhi athi yithoyizi lakhe elikhethekile. Futhi uyigcina eshalofini eliphezulu futhi udlala ngayo kuphela izinto ezikhethekile. - Yebo - Kuhle ukuthi ukulethile enqabeni yakho.

Sizobuya nayo ukuze iphephe? - Yebo - ngizoyibeka lapha ukuze siyiqaphele. Asambe. Hawu uyini - Baba, buka lokhu.

Kuyahlekisa lokho - yini? Hheyi, uyixhumile ingalo yakhe. - (uyahleka) - Uya ejele - (uyabubula) - Asakhele uNiko ijele. - Ijele? Phunyuka! Uyaphi? O, ufuna ukuya egumbini lamathoyizi, ngabheja. - Yebo uyakwazi. - Uyazi ukuthi wehla kanjani ngezitebhisi, mate? Ngokucophelela.

O, umqondo omubi lowo. UNiko, wena kumele ukhase phansi izitebhisi, mngani. Awukwazi nje ukubhekana nesitshalo.

Adley, inqaba yakho iyinhlekelele. - Lokho kwakuyinqaba ejabulisayo, noma kunjalo. I-Vlog, ngiyazi ukuthi sasisebenzisa i-skateboard ne-hoverboard futhi senza zonke lezi zinto futhi siyazi ukuthi sihlala nje nomndeni, kepha yilokho engikwenzayo manje.

Ngisebenza nje okuningi bese ngizihlalela nomndeni. Uyayithanda ingubo yami enhle? - Ngiyayithanda ingubo yakho enhle - Ubaba, bheka lokhu - Yini, umsebenzi omuhle - Ubaba, bheka lokhu, ngingajomba kwi-trampoline - angazi.

Nginovalo. Qaphela. Ini? Kuhle lokho.

Sawubona, Niko, ngifuna ipanekuku. - Woza! - O, ngiyabonga! Lokho kubukeka kumnandi kakhulu. - Ngiyazi ukuthi ngenzeni. - Ini? - Angazi - (ehleka) nami.

Cishe isikhathi sedina bese kuba isikhathi sokulala. Yini okufanele siyenze? Unayo imibono? Sifunda ukuphawula kwabafana bakho ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke hlala uphawula ngemibono emihle njengoba kufanele.

Sifuna ukuya e-zoo kungekudala. Adley, ufuna ukuya e-zoo bese ubona izilwane? - Yebo! - Nami futhi. Ngabe sizokwenza lokho maduzane? - Yebo - Deal.

Cha, isandla sami, ngeke sime. (ememeza) Sanibonani. (ehleka kakhulu) - Ngeke ngiyeke ukuhleka. - Cha, isandla sami, awu cha.

Abuyele ngaphakathi. Cha, awu, awu, Niko. Ngicela ibhotela? Izingcingo zikaBrandon.

Bye Brandon - Sawubona, Brandon - - Ngitshele okuningi - Sawubona, Adley - Sawubona, Brandon - Umsebenzi omuhle. - Sawubona 'Adley, wenzani- Sidlala egumbini lamathoyizi futhi. - O, unkulunkulu wami, lokho kuzwakala kumnandi kakhulu. - UBrandon, uyazi ukuthini - Yini? - Ubaba wami uyaqopha futhi naye usevlog wena Brandon. - Qagela ukuthi ngenzani ngizokwenza i-vlog lapho sesiqedile. - Ini? - Ngizoyinika uBrandon.- (ehleka) - Noma kunjalo, kungani wafona? (ehleka) Uthini umbuzo wakho? - Bengimane ngizibuza ukuthi ngabe uqophe i-vlog namuhla - Yebo, empeleni.

Saqala khona lapho. Cishe angizange ngenze i-vlog namuhla u-Adley wafunda ukugibela ibhayisikili! Ngakho-ke senze i-vlog - yini, kuhle lokho! - Ngiyazi. Futhi sinesihloko esipholile nesithonjana ngoba u-Adley wafunda ukugibela ibhayisikili.

Adley, kufanele ngabe leso isithombe sendatshana, ngabe uhamba ngebhayisikili? - Siyabonga ngokubuka - Ini? Awukwazi ukukuqeda. Wena ngizamile nje ukuqeda i-vlog. - Ungagibela ibhayisikili, Brandon? - Ngiyakwazi ukugibela ibhayisikili - UBrandon ugibele ibhayisikili lakhe embukisweni.

Uyakukhumbula lokho? - Yebo. - Uzosebenza ngokwakho. Kuyaxaka lokho? ? (ehefuzela) Niko, sobonana kamuva, ndoda.

inja egibele ibhayisikili

UNiko uyaphunyula. Usale - usale - uyaphi? Ake sibone ukuthi uyazi yini ukwehla ngezitebhisi eyedwa. Unakho lokho.

O yebo, phenduka. Isu eliphelele. Ukuhamba kancane, kepha kulungile.

Yini ekuphazamisayo? Amanye ama-chip chocolate. Lokhu kuyingozi, uma usezitebhisini. sihambe. (umculo ojabulisayo) ukwenzile. oh sawubona vlog us. lesi isithunzi sakho, lesi isithunzi sami. niko niko, this is adley, hey mnikeze ushokoledi wakhe.

Uyenzile - Kulungile, ungadla eyodwa kuphela - I-Vlog, sinespaghetti - Yebo, sinespaghetti. - Baba, bhekisisa ukuthi ngingasidla kanjani isidlo sami sakusihlwa ngokushesha - Unososo ebusweni bakho bonke.

USauce Kiss. (ehleka) Uhlobo lwesidlo sakusihlwa sekwephuzile ngoba sike sayoshaywa umoya, sathola iposi, kwenzeka ukuthi siqale ukuqopha usuku olulodwa oluhle kakhulu. Manje manje yisikhathi sedina nje bese kuba isikhathi sokulala, ha? - Linda, bakuphi uNiko noMama? - Ngaphakathi. - Yebo, ngicabanga ukuthi uNiko uyolala.

Siphuthe isikhathi sakhe sokulala kepha kuhle kakhulu. Wenza izinto zengane kuphela. Yini inqubo kaNiko ngaphambi kokulala? - Gqoka ujamu wakho bese uyolala.

Futhi udle ibhodlela. - Uyazi ukuthi ungiphuza kanjani eyodwa yalezi? - Ngiyakubona lokho - Ake sibone - Sip.

Hawu, lokho bekuyisiphuzo esihle. Ngabe kukhona okunye? - Enye ye-spaghetti sami yawa endishini yami - nginombono. Sikubeka ngaphansi kompheme wenyoka.

Lapha, nyoka, inyoka - ngishiye. Sabona inyoka ngaphansi kompheme wethu - uyakukhumbula lokho? Ngabe bekufana nokuqala kwesinye sezindatshana. - Lapha, ngizoyithumela kuye - Ah, iyanamathela. - Ngena ngaphansi kwalokho ukuthola inyoka. akusebenzi. (ehleka) Kungani kungasebenzi? - Ngiyazi.

Ngiyiluma l ittle ukuze inyoka ikwazi ukuyidla.- Umbono omuhle. Nakhu, Snakey.

Iya ezansi lapho. Yebo! Ufuna ukwenzani? - Ngifuna ukuzama enye ye-spaghetti sakho - Ngifuna ukuzama enye ye-spaghetti sakho enososo omningi - Yebo - Ngabe sesizolala manje? Inombolo eyodwa, sidinga ukugeza ubuso bakho. Bheka ukuthi ubuso bakho bumapeketwane kanjani. - 'UKay. - Yini enye esifuna ukuyenza ngesikhathi sakho sokulala? - Kufanele ngigeze kulobubusuku - Isilo sasipaghetti - Futhi kufanele sixubhe amazinyo ethu - Kulungile.

Silungele ukulala? Sengiqedile ngespaghetti sami - angisiye - Lowo usoso omningi. Uyindlovukazi yesoso. Masigeze ubuso bakho, woza - Cha, ake ngenze okuthile nge-vlog - Uh, uqabula usoso. (ebubula) Kulungile, manje sekuyisikhathi sokulala.

Asambe. Cha, linda. Cha, ungangivumeli ngiphuze! Ungangivuli! Akunasoso! Cha, hawu, kwenzekeni? Futhi unjalo-ke ukuba neminyaka emithathu ubudala, cishe emine. - Ah! - Sh, uNiko ulele.

Uyazi ukuthi ungaxubha kanjani amazinyo akho? - Yebo - yini? senza kuqala? - Umuthi wokuxubha! - Uqinisile. Ngabe ufuna amakhosazana noma i-mermaid? - Mermaid - Deal. Uyazi ukuthi ungakwenza kanjani? - Yebo.

Ngabe uphethe isixubho sami? - Yebo mama. Hawu, kuningi. Unebhulashi lamazinyo kagesi, bafo.

lapha. - (uyakhala) - (uyakhala) Kuzowa. Asambe.

Konke kunamathele. Sawubona, Usenayo i-spaghetti ebusweni bakho, i-stinker. Ulimi.

Hlanza. Umsebenzi omuhle. Ikomishi lamanzi.

ukuzivocavoca kanye ne-atherosclerosis

Lesi yisigaxa samanzi esincane sika-Adley. Ingabe sikulungele ukulala? - Ngicabanga kanjalo. - Kulungile, kufanele simise i-vlog? - Yebo! - Yebo.

Ngizoyinika uBrandon, kulungile - yebo. UBrandon kufanele avote usuku lonke kepha sekuyisikhathi sokulala - ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokulala. Futhi kuzofanele abe ku-vlog ubusuku bonke ngoba sayidubula sekwephuze kakhulu, ha? - Yebo! - (ekhala) - Kuzoba mnandi kakhulu - Siyabonga ngokubona inqubo yethu yasebusuku nokuchitha ubusuku nomndeni wethu ngoba bekumnandi kakhulu.

Futhi u-Adley wafunda ukugibela ibhayisikili eyedwa. Ungabafundisa laba bafana indlela yokugibela ibhayisikili wedwa? - Bamba izibambo - 'kay. - Futhi uhambise izinyawo zami ngamaqakala ami - -? - Yebo - kuhle lokho.

Ngakho-ke uma omunye wenu zingane efuna ukufunda ukugibela ibhayisikili, kufanele ngoba kulula impela, u-Adley uthole, akunjalo? Kumele ube nesibindi nje. Futhi kwesinye isikhathi uyawa, kepha bese uzama nje futhi? - Yebo. Asilale.

I-bye vlog - asikaze siyiqede i-vlog. Ngabe ufuna ukukwenza noma mina? - I.- Kuthiwani ngathi sobabili? Lapha, udlala uhhafu wesandla sakho bese ngidlala uhhafu wesandla sami - ngiyabonga ngokubuka.

Usale kahle. (Umculo ojabulisayo) - UBrandon ngeke silale ngempela - Sihlala sidlala futhi sidlala imidlalo - Yebo, bese siyalala.

Uhlala kanjani ngebhayisikili elinengubo?

  1. Thola udonga noma umgwaqo ongasondela kuwoibhayisikilieduze nendawo oya kuyo. Khumbula ukukhanyisa udonga kulungile.
  2. Ukugqoka izikhindi ngaphansi kwengubo yakho /isiketikuhlala kuyindlela.
  3. Uma ngabeisiketikuhle kakhulumfushanefuthi uqinile, kungadingeka ubambe maphakathi nendawoisiketiesihlalweni sakho ngesandla esisodwa ngenkathi ugibela.
25. 2013.

Ngabe kunempilo yini ngentombazane ukugibela ibhayisikili?

le ndatshana ingeyabafazi abafana abaxolayo njengowesifazane kungaba yinselelo enkulu ukugibela ibhayisikili kwesinye isikhathi ukuphuka kwemvelo ngokwesibonelo amadoda alungile ngilapha ukuzosiza kule ndatshana ngizokunikeza amathiphu namasu ambalwa wokuthi ungakwenza kanjani gibela ibhayisikili ngokunethezeka kancane ukwedlula unyoko Qala ngalowo onakekela kakhulu ukunethezeka kwebhayisikili lakho. Uma uzizwa ungakhululekile kule ndawo, kuzoba nzima kakhulu kuwe ukuthi uthokozele ibhayisikili lakho. Asikho isihlalo sehhashi esifanele wena sonke esisebenza ngokuphelele kumuntu oyedwa futhi kungaba yibuhlungu obukhulu komunye umuntu, kepha kunezinsiza eziningi ezahlukahlukene ezitholakalayo, kufaka phakathi amasali athile aqondene nobulili.

Kungase kudingeke uzame izihlalo ezimbalwa ukuze uthole okukusebenzelayo. Ungadikibaliswa yindlela isihlalo esibukeka sinqunywe ngayo - isali elinjengaleli, noma isali ebanzi impela, lingakhululeka kakhulu kwabanye besifazane; zonke izigaxa ziyalimaza okokuqala lapho ugibela ibhayisikili, kodwa lapho ugqoka ngokwengeziwe, kulapho uthola khona kancane Kubuhlungu lapho izicubu zakho zemisipha zikujwayela, ngethembe, futhi okwesibili, ungavumeli igiya lokuhamba ngebhayisikili eliqondene namadoda likususe Isibonelo, abanye besifazane bakhetha izikhindi zabesilisa noma isihlalo sabesilisa Izikhindi zokuhamba ngebhayisikili ezinhle zizokwenza izinyo lakho lokunethezeka libize kakhulu Umkhiqizo awusho ukuthi ungcono noma ngoba Uyasebenza, kuya ngokuthanda kwakho Geza izikhindi zakho njalo emva kohambo nokusebenzisa ukhilimu we-chamois ukuzala uma ugibela kakhulu emvuleni kungakuhle ukuthi utshale imali kwezinye izivikeli zodaka ukugcina yonke i-splatter isuka emilenzeni yakho futhi iqhume, ukuba ne-shami ephekiwe akuyona into emnandi, kepha eWales inkinga akuyona lem ngoba kuhle ngaso sonke isikhathi lapho abesifazane abavikela isimo sezulu bekuthola kunethezekile ukuhlala phansi emuva esihlalweni ukuze kube nengcindezi eyengeziwe esinqeni sakho futhi ingcindezi incane ezindaweni zakho ezibucayi uma unezinkinga ngalokho Ukuba nenduduzo ngebhayisikili kungakufanele ukukuthola okulingana nebhayisikili Kufanele ukwazi ukuthi ungasiguqula kanjani isimo sakho Cabanga ngokuthi amaphuzu okucindezela akuphi ngesikhathi nangemva kokugibela ngakunye Ukwenza lokhu, hambisa isihlalo sakho emuva noma usitshekise kancane. Kungumqondo omuhle ukuthatha i-multitool uhambe nayo njalo lapho ugibela ukuze ukwazi ukulungisa isikhundla sakho lapho uphumile.

Lokhu kungenzeka ukuthi yilokho abaningi abakuthola kunzima kakhulu uma kuqhathaniswa nalapho uphakathi nendawo futhi awudingi lutho olubi ukwedlula ukukhipha amashifu amane okuya endlini yangasese, ikakhulukazi ezinyangeni zasebusika badinga isiziba kungani uhamba Angidingi ngempela ukugijima Kunezindlela eziningi zokugwema ukukhipha zonke izingqimba zakho zezikhindi zokuhamba ngebhayisikili ngaphandle kwemichilo yebhibhi ezokwenza kube lula kakhulu kepha ungakhathazeki uma unezintambo zebhibhi kunezinye ezimbalwa amaqhinga ongakwenza kuwo zama futhi, owokuqala empeleni ngulowo engiwuthathe kozakwethu wakudala emgwaqweni lapho ugoqa khona imilenze yakho emifushane bese uyidonsela eceleni. Angikaze ngiyizame le futhi ngenxa yezizathu ezisobala ukuthi angizukuyikhombisa namhlanje, into elandelayo ukudonsa isikhindi sakho sebhibhi ngaphansi kwejezi lakho ukuze ungene ngaphansi kwejezi lakho Donsela uhlangothi olulodwa lwesikhindi se-bib phansi bese olunye uhlangothi bese izikhindi zebhibhi zikhululekile zehla kodwa anginasiqiniseko sokuthi ngizolikhuphula kanjani ngaphandle kokulikhipha ijezi lami kulo lisasetshenzwa kwezinye izikhindi zenzelwe abesifazane abaneziphu ngemuva noma ezitholakalayo imichilo yokwenza kube lula kubantu besifazane ukwenza imvelo yokuhamba ngebhayisikili umdlalo omkhulu wokuzijabulisa akuyona into engiyithandayo ukudlula ukuphuma nabangani bami nokuba nekhofi endaweni yokudlela nekhekhe kuhle, kepha kubaluleke kakhulu ukuba nokuthile okuncane ngidla futhi ngiphuze futhi kaningi ebhayisikili ngivame ukudla yonke imizuzu engama-45 njengebha yamandla noma ubhanana ukuze ungaphelelwa amandla uma uneklabhu yebhokisi lebhayisikili lendawo kungani ungahambi uyohlanganyela emihlanganweni yabo noma ukugibela kweqembu njengaleli, iqembu lethu elinobungane ngempela ngakho-ke ungakhathazeki kukhona namakilabhu amabhayisikili aqondene nabesifazane u-toomy mum aqala ukuhamba ngebhayisikili eminyakeni embalwa eyedlule futhi wabamba iqhaza kwelinye lalawo maQembu ahlose ukuthola abesifazane abaningi emabhayisikili, kungakhathalekile ukuthi eliphi ikhono labo, futhi uthanda ngokuphelele ukuhlupheka ngoba bengingeyona into esabisayo, kepha kuyindlela enhle yokuba ngcono ngokushesha ngaphandle kokukuqaphela ngempela Futhi uma uthola imishini noma ukubhoboza umuntu othile eqenjini uyohlala akusiza, uma umusha ngebhayisikili zama ukuthola imoto mahhala ngebhayisikili lendlela yokwakha ukuzethemba nokuqina kwakho, Ngaphandle kokukhathazeka ngethrafikhi noma ngezimoto, uma unethezekile, ungashayela uhambe wenze nezintaba ezinkulu Ukubhekana nomgwaqo, ukuluka noma ukukufaka i-bun enjengale yezinzuzo ze-aero futhi lapho uphuma, khumbula ukwabelana ngendawo yakho yokuhlala namalungu omndeni wakho noma abangane ukuze bazi njalo ukuthi uphephile Ngiyabonga ngokubabheka bonke, ngethemba ukuthi le ndatshana ikusizile ukuthi ikunikeze amathiphu namasu . Uma unezeluleko zakho engingazishongo, sicela wabelane ngazo nathi esigabeni sokuphawula ngezansi

Intombazane kufanele ihlale kanjani ngebhayisikili?

Noma zikhonaamabhayisikilingobaamantombazanenokho eziningiamantombazaneuncamelahlalangemuvaisihlalokweibhayisikili. Lokhu kungcono ngemuvaisihlaloyesoka lakhe njengoba kuthandana kakhulu nokuzethemba kwakhe. 1.

Uhlala kanjani ngebhayisikili lokugqoka elifushane?

Umphetho ongemuva wakhoingubookungenani izophakama njengeziqongo zamathanga akho mhlawumbe eziphakeme kakhulu njengoba kuzozamagibelakuze kufike okhalweni lwakho. Okuwukuphela kwesimo esingajwayelekile esizothile kungabahlalangendlela ongathanda ngayo esihlalweni. Ziqondile, futhi ziguqe ndawonye. I-Yep, isihlalo eseceleni.

izilonda zesali

Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukunika isisu esicabalele?

Yebo!Ibhayisekili lingakwenzaUsizowenaukuthola i-isisu esicabalele. Kephaungakwazishisa amanoni ku-bulge byukuhamba ngebhayisikili.Ukuhamba ngebhayisikilikuyinto Amazing amangalisayo ikhalori-esivuthayo abantu 130-amakhilogremucanshisa cishe ama-calories ayi-600 ngehora elilodwa lokugibela umjikelezo onamandla.

Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kuyinciphisa imilenze?

Izinzuzo zokushisa ikhalori zeukuhamba ngebhayisikilisizamncaneeyakhoimilenze, noma ngabe ushisa amakhalori kuwo wonke umzimba wakho. Ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa imisipha yakho yomlenze ekwakheni ukukhuthazela okunciphisa umjikelezo wamafutha ngejubane eliphakathi kwezinguquko ezingama-80 no-110 ngomzuzu (rpm). Lesi yisivinini esisheshayo.6. 2019.

Kufanele uhlale kanjani ngebhayisikili?

Indlela entsha: Niniuhlalakahle esihlalweni,wenakufanele ikwazi ukufinyelela kalula eziqongweni nasemabhulekeni amabhuleki emgwaqeniibhayisikili, noma ukubambelela entabeniibhayisikili. Izindololwane zakho kufanele zigobeke kancane, zingakhiywa. Futhi ukuncika kwesifuba sakho kufanele kusekelwe yingqikithi yakho endaweni entofontofo.11.06.2021

Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukunika ibhamu elikhulu?

Ukuhamba ngebhayisikilingekengikunikeze isibunu esikhulu, kodwa kungenzekangikunikeeyakheke kahle ngokwengeziwe ngenxa yezinzuzo zayo ze-cardio nezokwakha imisipha.Ukuhamba ngebhayisikiliisebenza imilenze yakho kanye glutes, ikakhulukazi laphowenabayakhuphuka, kepha kuyakhuphukakuyakwenzaingahlali isikhathi esanele nomahlinzekaukumelana okwanele ukwakhaenkuluimisipha.

Kungani abesifazane basebenzise ukugibela amabhayisikili ngeziketi?

Ukugibela amabhayisikili esiketi akusiwo umqondo wenoveli, nganoma iyiphi indlela. Uma abesifazane behamba endaweni kusukela ngasekupheleni kwawo-1800 kuya maphakathi nekhulu leminyaka elidlule, kunethuba elihle lokuthi bekusebhayisikili. Futhi amabhayisikili anika amandla abesifazane! Babengathola izindawo ngokuzimela, futhi kwakhuthaza ushintsho oluthile lwemfashini ukuze lusize nokuzimela kwethu.

Ungakwazi ukugqoka ama-leggings ebhayisikili elinesiketi?

KULUNGILE (futhi hhayi ngokumelene nemithetho ye-SONP!) Ukugqoka okuthile ngaphansi kwesiketi sakho! Amantombazane asezinsikeni zezinkawu zesikole agqoka amabhulukwe amancane, futhi nawe ungagqoka uma ufuna ukuthozama. Ama-shorties, ama-leggings anoma yibuphi ubude, ama-bloomers amnandi futhi amahle, noma ama-tights esimweni sezulu esipholile angangezela umuzwa wokuvikeleka njengoba ugibela.

Yini okufanele ngiyigqoke ekugibeleni ibhayisikili?

Ama-shorties, ama-leggings anoma yibuphi ubude, ama-bloomers amnandi futhi amahle, noma ama-tights esimweni sezulu esipholile angangezela umuzwa wokuvikeleka njengoba ugibela. Beka isandla ngamasu phakathi kwemilenze lapho kudingeka. Unezandla ezimbili, ungagcina eyodwa, akunjalo? Ngaphandle kokuthi ungomunye walabo bantu abakwazi ukugibela ngaphandle kwezandla nhlobo.

Eminye Imibuzo Kulesi Sigaba

Ukuphuza nokugibela - izixazululo ezisebenzekayo

Ngabe akukho emthethweni ukuphuza nokugibela ibhayisikili? Akukho emthethweni ukugibela ibhayisikili lakho udakwe isiphuzo noma izidakamizwa, futhi uzoba necala lalokhu uma ungakulungele ukugibela kuze kufike ezingeni lokuthi ngeke ukwazi ukulawula ibhayisikili ngendlela efanele. Uzobe wenza icala noma ngabe usendleleni yezinyawo noma emgwaqweni.

Umuntu ogibele ibhayisikili - izixazululo ezihlala njalo

Umbiza ngani umuntu ohamba ngebhayisikili? Uma uhamba ngebhayisikili, imoto yakho nayo ingabizwa ngebhayisikili. Ungahle ubizwe ngebhayisikili, umgibeli webhayisikili, noma umgibeli webhayisikili.

Amakhono wokugibela - izinqumo ezisebenzayo

Ngingawathuthukisa kanjani amakhono ami okugibela? Izindlela Ezi-10 Zokuthuthukisa Amakhono Akho OkugibelaYandisa amabanga alandelayo ngamaphoyinti akhomba. Brake lighter, brake longer. Lungisa ijubane lakho ngaphambi kokungena ekhoneni. Vala amabhuleki akho kuzo zonke izimpambana mgwaqo. Sebenzisa isivinini sakho ukuthola indawo ephephile. Gibela uhambo lwakho. Gwema ukulungiswa kwethagethi. Yenza ibhayisikili lakho lilingane nomzimba wakho.

Ukuhamba ngebhayisikili ibrooklyn ibhuloho - izimpendulo ezinkingeni

Ungakwazi ukugibela ibhayisikili eBrooklyn Bridge? IBrooklyn Bridge Bike Tour (Eziziqondisayo) Hlola New York City ngebhayisikili on a ebabazekayo futhi mlando ngebhayisikili! Hamba ngebhayisikili ngeBhuloho laseBrooklyn futhi ujabulele isibhakabhaka saseManhattan kusuka ngaphesheya kwe-East River.

Inyoni egibele ibhayisikili - isixazululo ku

Ingabe izinyoni zingagibela amabhayisikili? Yebo, ungakwazi ukugibela amabhayisikili ebusuku.